Revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut, logopedist

Er  is  een  intensieve samenwerking met Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde. De (para-)medisch specialisten begeleiden veel leerlingen op de Twijn mits deze  een indicatie hebben.   Deze leerlingen worden minimaal 1x per jaar besproken met alle betrokkenen in het ontwikkelingsperspectiefbespreking (OPP).

Revalidatiearts

De revalidatiearts onderzoekt leerlingen voorafgaand aan besprekingen en op verzoek. Deze arts coördineert de behandelingen en stemt deze af met betrokken medisch specialisten, de behandelaren en de ouders. De doelen van de therapieën worden altijd bepaald in overleg met de leerling en / of de ouders.  De revalidatiearts adviseert ook over eventuele speciale schoenen, spalken en andere aanpassingen.

Fysiotherapeut

Bij fysiotherapie leert de leerling zijn/haar bewegingsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten en zo mogelijk verder te ontwikkelen. De begeleiding kan individueel zijn of in groepsverband. Ook geven zij zo nodig therapie in het water.

Ergotherapeut

De ergotherapeut geeft individuele en groepsbehandelingen en onderwijsondersteuning. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld oefenen met schrijven of typen. De ergotherapeut sluit op aanvraag ook aan bij lessen als handvaardigheid en koken. Verder geeft de ergotherapeut advies bij aanpassingen voor computers, (rol-)stoelen of andere hulpmiddelen en bij dagelijkse levensverrichtingen als eten, drinken, aan-/uitkleden en toiletgang.

Logopedist

De logopedist begeleidt leerlingen met beperkingen in spraak, taal, gehoor, stem, kauwen/slikken en/of eten. De logopedist leert de leerling zo zelfstandig mogelijk te communiceren, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen als gehoorapparatuur, ondersteunende gebaren, plaatjes of een spraakcomputer.  Naast individuele of groepsbehandeling geeft de logopedist onderwijsondersteuning op het gebied van mondelinge spreek- en taalvaardigheid en ondersteuning bij het leesproces.  Voorwaarde voor individuele logopedie is wel dat de betrokken leerling een  ​revalidatie  indicatie heeft. Zie voor individuele  logopedie zonder   â€‹revalidatie  indicatie: zorgverleners binnen onze school.