ziek melden

Ziekmelden kan telefonisch liefst vóór 08.15 uur bij de receptie T 038 453 55 06.
Wij informeren de groep en Vogellanden zodat ouders niet twee keer hoeven te bellen. 

Voor het revalidatiecentrum is het extra belangrijk dat zij weten of een leerling afwezig is, en liefst met een inschatting van hoelang.   De  planning van Vogellanden probeert op de vrijgekomen tijden andere leerlingen in te plannen.  De mensen bij de receptie kunnen u daarom ook vragen of u een inschatting kunt geven van de afwezigheid. 

Indien van toepassing is het de taak van ouders om de ziekmelding eveneens door te geven aan:

  • vervoer
  • en/ of persoonijk begeleider (van bijvoorbeeld Frion, de Kameel of PGVZ)
  • buitenschoolse opvang. 

Bezoek aan dokter en / of tandarts wordt zoveel mogelijk na schooltijd gepland om onnodig verzuim te voorkomen. 

Verlof en verzuim

De Twijn moet zich net als iedere andere school verantwoorden naar de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar voor de afwezigheid van leerlingen. Maar zelf vinden we het ook prettig tijdig te weten dat een leerling niet naar school komt en waarom.

Rondom verlof en verzuim hebben alle partijen verplichtingen.

Wat zijn de regels?

  • De ouders zorgen ervoor dat hun kind de school geregeld bezoekt.
  • Zij zorgen er ook voor dat hun kind geen les of praktijktijd onnodig verzuimt.
  • Bezoekjes aan dokter en/of tandarts moeten zoveel mogelijk na schooltijd worden gepland.
  • De ouders brengen de Twijn direct op de hoogte als hun kind ziek is.
  • Als een leerling om een bepaalde reden vrij moet zijn, vragen de ouders vooraf toestemming aan de teamleider. 
  • In alle andere gevallen geldt de normale schoolvakantie.

Als deze spelregels niet worden nagekomen en er sprake is van ongeoorloofd verzuim, moet de Twijn dit direct melden aan de leerplichtambtenaar. Die kan eventueel een proces-verbaal opstellen.

Extra verlof

Als uw kind om een belangrijke reden afwezig moet zijn tijdens normale schooltijd, kunt u bij de teamleider extra verlof aanvragen. 

Aan welke voorwaarden dat verlof precies moet voldoen, leest u in het document Verlofregeling. Dat vindt u hieronder. Ook kunt u het vereiste aanvraagformulier downloaden.

Verlofregeling

Aanvraagformulier extra verlof