Rekenspecialist en RD4 screener

Via de AB kan er een beroep worden gedaan op een RD4 screeningsonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen, waar het reguliere LOVS en/of methodetoetsen + analyses de leerkracht niet voldoende informatie geeft voor een passend reken-aanbod en aanpak.

De naam RD4 staat voor RekenDiagnostiek op 4 handelingsniveaus. RD4 is een onafhankelijk instrumentarium om rekenproblemen systematisch en diepgaand te kunnen analyseren. Met het verkregen leerlingprofiel kan het rekenonderwijs zorgvuldig op de ontwikkeling van de leerling worden afgestemd. 
RD4 is het verolg op het protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundproblemen en Dyscalculie van Groenestyijn, Borghouts &Jansen, 2011) wat alle basisscholen in 2011 hebben ontvangen en sluit aan bij de beschreven uitgangspunten van het ERWD, de modellen en procedures. 

Werkwijze RD4 screening
De AB'er bespreekt een aanvraag voor een screening met de rekenspecialist en vervolgens neemt die contact op met de school voor observaties/onderzoeken. Ook zal deze de aanvrager via de AB'er een startformulier toesturen om de benodigde gegevens van de leerling te verzamelen. De school zorgt voor toestemming van ouders voor het uitwisselen van de informatie en het afnemen van het onderzoek.

Het onderzoek vraagt gemiddeld 3 à 3,5 uur voor afname, wat verdeeld kan worden over meerdere momenten. De uitkomsten worden verwerkt in een verslag, welke met ouders en school worden nabesproken.