Veelgestelde vragen

Uw kind brengt heel wat uren door op de Twijn. Logisch dat u vragen heeft.

Op deze bladzij geven wij u op zoveel mogelijk vragen antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons. Dan geven wij u direct antwoord en nemen uw vraag op in de lijst. Dan hebben andere ouders of verzorgers daar ook weer wat aan.

Algemeen

 • Waar staan die drie puntjes voor op de ij van de Twijn?

  Ze staan voor onze drie afdengen: Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en ambulante dienstverlening voor leerlingen buiten de Twijn.

  Maar ze staan ook voor onze drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

  En ten slotte staan ze ook voor de drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbreiden op hun toekomst: wonen, leren/werken/dagbesteding en vrije tijd.

 • Welke leerlingen gaan naar de Twijn?
  1. Leerlingen met lichamelijke beperkingen. Ze zijn afhankelijk van anderen in het dagelijkse leven of in het kunnen volgen van onderwijs.
  2. Leerlingen die het normale tempo in het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, bijvoorbeeld door ziekte of verstandelijke beperkingen.
  3. Leerlingen die op hun eigen school te intensieve begeleiding vragen, bijvoorbeeld door gedragsproblematiek.
  4. Leerlingen die tijdelijk verblijven in een SEIN-kliniek (epilepsie) en niet naar hun eigen school kunnen.
 • Wanneer kan een leerling geplaatst worden op de Twijn?

  Elke leerling is welkom als het Samenwerkingsverband daartoe besluit en als de leerling zelf:

  • kan functioneren in een klas van 7-15 leerlingen
  • het dagritme aan kan
  • geen gevaar is voor zichzelf, medeleerlingen of personeel
  • kan functioneren in een setting zonder sloten en hekken
  • minstens in beperkte mate kan zien en horen
  • geen continue een-op-een begeleiding nodig heeft.
 • Wat kan mijn kind bereiken?

  Dat is heel verschillend. De ene leerling kan naar het vervolgonderwijs, een andere leerling vindt betaald werk en weer een andere vindt een plaats in een activiteitencentrum. Wij bepalen dat samen met de ouders en verzorgers.

  In ieder geval leren alle leerlingen met hoofd, hart én handen. Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid zijn daarbij belangrijke woorden.

 • Kan ik een dagje meekijken in de klas van mijn kind?

  Soms wil een leerling graag iemand meenemen om een dag mee te maken op school. Over het algemeen werken wij daar graag aan mee, maar er is vooraf toestemming nodig van de groepsmentor en teamleider.

 • Waar vind ik een schoolgids?

  Het SO, locatie Boterdiep & Violierenstraat  en het VSO, locatie Hengeveld College hebben ieder een eigen schoolgids. 
  Sinds een paar jaar reiken we de schoolgids (als boekje)  niet meer standaard uit aan alle ouders. We verwijzen daarvoor naar de website: www.detwijn.com => praktische informatie => downloads. 

  Wil je een geprinte schoolgids ontvangen? bel dan even T 038 - 453 55 06, dan sturen we er één toe. 

   

   

   

 • Kan en wil de Twijn sponsoren?

  Aanvragen voor ondersteuning en sponsoring alleen via Kerstpakket-actie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

  Toelichting:
  Er bestaan inmiddels heel wat organisaties die zich bezig houden met onze doelgroep leerlingen: onderzoek  naar bijzondere ziektebeelden, vakanties voor kinderen met een beperking, doe-een-wens-stichtingen et cetera. Logisch dus dat ouders soms een beroep op ons doen om deze organisaties financieel te ondersteunen. Want wij zijn uitermate betrokken bij onze leerlingen en willen het beste voor hen.

  Toch geeft dat een wat ongemakkelijk gevoel bij onze medewerkers: als je één organisatie steunt, waarom dan de andere niet? Kun je zomaar weigeren? Op hoeveel vragen kun je ingaan?

  Reden waarom we deze aanvragen graag beter gaan kanaliseren. U kunt via onze directeur, Pieter Greidanus, een organisatie / stichting voordragen voor opname in onze kerstpakket-actie: dit kerstpakket wordt verspreid bij alle 38 scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Medewerkers kunnen ervoor kiezen het bedrag van hun kerstpakket te geven aan één van de daarin opgenomen goede doelen.

  De afgelopen jaren zijn meerdere goede doelen in de Kerstpakket-actie met succes vertegenwoordigd. Voor eventuele deelname aan de actie, moet uw voordracht vóór de zomervakantie van dat zelfde jaar bij ons binnen zijn.

   

 • Hoe zit het met de privacy?

  We verwijzen u daarvoor graag naar twee documenten op onze website onder:

  Informatie voor ouders

  - Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

  - richtlijn gebruik digitale media.

Over ons onderwijs

 • Welke uitstroomprofielen zijn er?
  1. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
  2. Het uitstroomprofiel Arbeid of arbeidsmatige dagbesteding
  3. Het uitstroomprofiel Arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding
 • Wat is passend onderwijs?

  Passend onderwijs betekent dat iedere school verantwoordelijk is om voor iedere leerling die wordt aangemeld een passende plek te vinden. Scholen hebben daarin een zogenaamde zorgplicht.

  Het ministerie heeft speciaal over passend onderwijs een website gelanceerd. Daar is veel informatie te vinden.

 • Wat zijn samenwerkingsverbanden?

  Om leerlingen die extra steun nodig hebben een passende plek te kunnen bieden, werken zowel reguliere als speciale scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samen in zogenaamde samenwerkingsverbanden.

  Als een reguliere school een leerling onvoldoende ondersteuning en zorg kan bieden, meldt de school de leerling aan bij het samenwerkingsverband. Hier wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband kan ook besluiten arrangementen in te kopen om de leerling in het reguliere onderwijs te ondersteunen.

 • Hoe oud zijn de leerlingen op de Twijn?

  Op het SO zijn ze tussen 4 en 12 jaar, op het VSO tussen 12 en 18 jaar (soms met uitloop naar 20).

 • Krijgt mijn kind zwemles op de Twijn?

  Iedere SO leerling die hiervoor in aanmerking komt, krijgt één keer in de week zwemonderwijs. 

  VSO leerlingen gaan alleen nog zwemmen als dit door de Commissie voor de Begeleiding is aanbevolen. 

Praktische zaken

 • Wanneer is de ouderinformatieavond en waar gaat die over?

  Aan het begin van het schooljaar bespreekt de groepsleiding met de ouders van iedere groep het jaarprogramma. Mooi moment ook voor de ouders om elkaar te leren kennen. 

  Verder zijn er contactavonden waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

  Ten slotte worden er thema-avonden georganiseerd. Thema's worden gekozen in nauwe samenspraak met de ouderraad. 

 • Wat zijn de lestijden in het SO?

  lestijden op het Boterdiep 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 - 15.00 uur
  woensdag: 8.45 - 12.30 uur
  Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een half uur pauze, die ook voor verzorging of rusten gebruikt kan worden. 

  lestijden op de Violierenstraat 

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 15.00 uur
  woensdag: 08.30 - 12.45 uur
  Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een half uur pauze, die ook voor verzorging of rusten gebruikt kan worden. 

  lestijden op de Herfterlaan

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.35 uur
  woensdag: geen school.

 • Wat zijn de lestijden in het VSO?

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 15.00 uur
  woensdag: 8.30 – 12.45 uur
  Tussen het ochtend- en middagprogramma is er een half uur pauze, die ook voor verzorging of rusten kan worden gebruikt.

   

 • Is er ook naschoolse opvang?

  Na 15.00 uur (na ophalen van de leerling door de taxi) is school niet meer verantwoordelijk voor haar leerlingen. 

  In samenwerking met de Kameel bieden we, indien gewenst, opvang na schooltijd, in vakanties en op studiedagen aan. Meer informatie? Contactpersoon hiervoos is Sharon Dekker, sdekker@de-kameel.nl.

 • Wat moet ik doen als mijn kind ziek is of niet naar school kan?

  Als een leerling onverwacht afwezig is door ziekte of door persoonlijke omstandigheden, dient u dat vóór 08.15 uur op het centrale telefoonnummer 038 – 453 55 06 doorgegeven aan de school. Wij informeren Vogellanden zodat ouders niet twee keer hoeven te bellen. Wanneer er een afspraak bij Vogellanden staat (technisch spreekuur of controle afspraak revalidatie-arts)  is het aan ouder(s) / verzorger(s) om met Vogellanden te bellen voor een nieuwe afspraak. 
  Het is verder aan ouders om de ziekmelding, indien van toepassing, eveneens door te geven aan:
  - vervoer
  - en/of persoonlijk begeleider van Frion, de Kameel of PGVZ
  - buitenschoolse opvang

 • Bij extreme weersomstandigheden (zeer koud of zeer warm)

  Wij zijn als school altijd open en zullen de leerlingen die naar school komen daarom ook altijd opvangen. Het kan zijn dat niet al het personeel op school aanwezig is, juist vanwege die slechte weersomstandigheden. In dat geval krijgen de leerlingen een  alternatief dagprogramma aangeboden.

  De vervoerder/taxichauffeur  beslist in eerste instantie of het verantwoord is de leerlingen naar school te vervoeren. Als  het  weer  dit niet toelaat, neemt de vervoerder een besluit en communiceert dit eerst naar de ouders/verzorgers en vervolgens naar de school  toe, zodat wij en Vogellanden rekening kunnen houden met afwezigheid van de leerlingen.

  Wanneer er een afspraak bij Vogellanden niet doorgaat is het aan ouder(s) / verzorger(s) om met Vogellanden te bellen voor een nieuwe afspraak. 

 • Mijn kind moet onder schooltijd medicijnen innemen. Hoe gaat dat?

  De schoolverpleegkundige neemt bij elke nieuwe aanmelding contact op met ouders over medicijngebruik en instrueert de onderwijsassistent. Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, vragen wij ouders de informatie over medicijnen die hun kind moet innemen, te actualiseren. Wanneer er in de loop van het jaar veranderingen zijn vragen wij ouders dringend ons daarover bericht te sturen.

 • Mijn kind wordt 18 jaar, en dan?

  Achttien jaar en dan? Voor uw zoon of dochter is de volgende tekst van toepassing

  Wanneer je 18 jaar wordt, veranderen allerlei dingen. Sommige zaken worden voor je geregeld en voor andere moet je zelf iets doen. Dit kun je alleen doen, maar ook samen met je ouders of je begeleiders.

  In een aantal gevallen is het verstandig om, voordat je 18 wordt, al iets te regelen. Te denken valt aan voogdij, curatele en bewind. Hierover verderop meer.

  Maak samen afspraken

  Tot je 21 jaar wordt, zijn je ouders/ verzorgers wettelijk verplicht om je te helpen in levensonderhoud en bij je studie. Het is goed om duidelijke afspraken te maken wat je van ze kunt verwachten op het moment dat je 18 jaar wordt. Het zorgt ervoor dat jullie allebei weten waar je aan toe bent. Kijk eens of je de onderstaande zaken alleen of samen met je ouders kunt regelen.


  Vraag eerst een DigiD aan

  Met een persoonlijke DigiD (Digitale Identiteit) log je in op websites van de overheid. Denk aan het versturen van je belastingaangifte of de aanvraag van studiefinanciering, of zorg- en/ of huurtoeslag. Het is verstandig om hiermee te beginnen. Ga naar https://www.digid.nl/ en houd je Burgerservicenummer bij de hand (staat in je paspoort of op je identiteitskaart).

  Een eigen bankrekening

  Heb je nog geen eigen betaalrekening bij de bank, dan kun je er een openen. Hierop wordt bijvoorbeeld je zakgeld, je kleedgeld, loon, uitkering of studiefinanciering gestort. Met een eigen rekening houd je overzicht en kun je leren hoe je daarmee om moet gaan. Als je elke maand geld overhoudt, kun je een extra spaarrekening openen. Kijk ook eens op www.wijzeringeldzaken.nl bij: ‘Per onderwerp’, leren omgaan met geld.


  Een verzekering afsluiten

  Vanaf 18 jaar val je niet meer automatisch onder de zorgverzekering van je ouders. Je bent verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. Jij of je ouders betalen vanaf dat moment elke maand een bedrag (premie) voor de zorg die je nu of in de toekomst nodig hebt. Kijk ook of er een speciale korting voor studenten van toepassing is.

  Controleer of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Dit kun je zien op www.belastingdienst.nl kijk bij ‘privé’ en toeslagen.

  Let op: Denk aan een inboedelverzekering als je op kamers gaat of begeleid woont en een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Ben je 18 jaar of ouder, woon je nog thuis en hebben je ouders een gezinsaansprakelijkheidsverzekering, dan ben jij daarop meeverzekerd. Dat ben je ook als je buitenshuis woont vanwege studie.

  Tegemoetkoming studiekosten

  Ben je 18 en zit je op het VO of VSO dan kun je tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is een gift van de overheid. Vraag deze tegemoetkoming op tijd aan (voor einde schooljaar)

  Kijk op www.duo.nl bij “particulier” en scholier.

  Controleer hier ook of je in aanmerking komt voor een aanvullende toelage. Deze is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

  Studiefinanciering

  Als je studeert heb je vanaf 18 jaar recht op studiefinanciering. Studiefinanciering komt van de Nederlandse overheid. Hiermee kun je (een deel van) je studiekosten en levensonderhoud betalen. De hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van je opleiding (MBO, HBO of WO). Vraag studiefinanciering op tijd aan. Ga naar de www.duo.nl van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en houd je DigiD bij de hand. 

  De Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen. (ABA)

  Vanaf 1 april 2016 worden alle leerlingen uit het VSO na hun schoolverlaten, automatische geplaatst in het doelgroep register van de woongemeente. Er vindt geen beoordeling arbeidsvermogen plaats.

  Dit houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat alle leerlingen arbeidsvermogen hebben. Tegelijkertijd wordt er ook vanuit gegaan dat de leerlingen niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kan gaan verdienen. Hiervoor vindt plaatsing in het doelgroep register plaats van waaruit de nodige ondersteuning geboden kan worden.

  Wanneer er twijfel is of wanneer het duidelijk is dat een leerling géén arbeidsvermogen heeft kan de beoordeling arbeidsvermogen wél aangevraagd worden met daaraan gekoppeld een Wajong beoordeling.

  Uw zoon of dochter kan dan zelf een “Beoordeling Arbeidsvermogen” bij UWV aanvragen op www.uwv.nl . Deze aanvraag kan samen met een ouder, begeleider, school of iemand van de gemeente ingevuld worden. Het UWV adviseert u om school in te schakelen bij het indienen van deze aanvraag. 

  De Twijn zal hierbij een gemotiveerd advies geven op basis van o.a. de ervaringen met de leerling. Hieronder vallen: de gegevens uit het leerlingvolgsysteem  ten aanzien van het lesprogramma en praktijkmodules, de observaties en registraties vanuit de stages, medische en psychologische gegevens en informatie ten aanzien van de belastbaarheid en begeleiding.

  Daarnaast is het mogelijk dat de Twijn aanwezig is bij de beoordeling. Dit alles om de meest recente informatie te kunnen geven en de beoordeling daarmee goed en vlot te laten verlopen.

  De uitslag van de beoordeling wordt zowel met u, school als de gemeente gedeeld. De uitslag is bepalend voor het uitzetten van een passend vervolgtraject.

  Bewind, curatele en voogdij

  Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Bewind is bedoeld voor wie zijn financiële zaken niet zelf kan regelen. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Dit wordt ook wel handelingsonbekwaam genoemd. Wilt je meer weten over dit onderwerp kijk dan op www.rijksoverheid.nl en type in het zoekvenster: ”Wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap”.

  Handige sites

  www.wijzeringeldzaken.nl

  www.nibud.nl

  www.duo.nl

  www.belastingdienst.nl

  www.digid.nl

  www.uwv.nl

  www.rijksoverheid.nl

   

 • Hoe zit het met studiefinanciering en oude Wajongregeling van vóór 1 januari 2015

  Soms lukt het door een bijzondere omstandigheid niet (bijvoorbeeld ziekte) om op tijd af te studeren. Dan kan je studiefinanciering verlengd worden of helemaal opnieuw toegekend worden. 

  Krijg je Wajong of moet je noodgedwongen stoppen met je studie? Dan kunnen we je studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs (de 'prestatiebeurs') omzetten in een gift. Ook als je geen diploma hebt gehaald. Heb je nog een basisbeurs gekregen, dan wordt ook die een gift.

  Doe je langer over je studie door bijvoorbeeld hertentamens of stage, en staat er al een einddatum in Mijn DUO? Dan moet je zelf een nieuwe einddatum aan ons doorgeven. Zo voorkom je dat je studiefinanciering wordt stopgezet.

 • Waar kan mijn kind (aangepast) sporten?

  Voor informatie omtrent het (aangepaste) sportaanbod in en rondom Zwolle, kunt u contact opnemen  met  onze eigen  sportcoach Special Heroes.    Juist door te kijken naar de mogelijkheden van leerlingen, help ik ze om een sport te vinden die bij hen past.    
    Rob Fransen    Bellen mag op telefoonnummer:   06-55 86 16 36.

  Voor algemene   informatie over   Special  Heroes  kunt u ook terecht op de website.  

   

Wist u dat

• Veel kinderen motorisch nog niet (schrijf-)rijp zijn in groep 3 en zij daardoor vaak gaan schrijven vanuit hun pols? • Dit in de midden- en bovenbouw kan leiden tot pijnklachten, tempoproblemen en/of een onleesbaar handschrift? • Het kunnen oppakken van kleine voorwerpen (bijvoorbeeld kralen van de kralenplank) met een pincetgreep, zegt niet zoveel over de fijne motoriek-ontwikkeling van een kind. Dit kunnen kinderen van twee jaar vaak al. • Het belangrijk is om veel aandacht te hebben voor de fijne motoriekontwikkeling in de kleuterklas en dat kinderen niet automatisch een goede fijne motoriek ontwikkelen door veel te kleuren en te knippen. • Veel kinderen echt moet leren hoe ze een goede pengreep moeten aannemen en de kleurbeweging vanuit hun vingers in kunnen zetten. • Het geven van goed opgebouwde kleurles daar een goede bijdrage aan kan leveren.