Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR overlegt met directie en schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals het onderwijs, huisvesting, management en organisatie.

De MR neemt ook zelf initiatieven richting directie over wat ouders en personeel belangrijk vinden. Welke zaken moeten volgens u aangepakt worden of zijn er andere prioriteiten? Laat het ons weten op mr@detwijn.nl.

Ouders die een vergadering van de MR willen bijwonen kunnen op mr@detwijn.nl de agenda opvragen.

Nieuwe MR (ouder)leden zijn altijd nodig en welkom. Voor vragen kunt u terecht bij mr@detwijn.nl.

Ouderraad

Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de Ouderraad (OR). In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel om zo de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen.

De ouderraadsleden zijn, als de thuissituatie dit toelaat, betrokken bij activiteiten binnen school, zoals cultuur- en muziekpresentaties, de sportweek en de Twijnvierdaagse.

Daarnaast beheert de OR de vrijwillige bijdrage. Dankzij deze financiële steun kunnen er jaarlijks allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals de sinterklaas- en kerstviering, sportdagen en andere evenementen. 

Voor vragen en suggesties kunt u via ouderraad@detwijn.nl contact opnemen.