Wie we zijn

Het Regionaal Expertiseteam de Twijn is een onderdeel van Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. (V)SO de Twijn biedt Speciaal Onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking hebben. 

Wanneer er zorgen zijn rondom een leerling in het regulier onderwijs, maar een plaatsing op het (V)SO niet aan de orde is, kan er een beroep worden gedaan op begeleiding vanuit het Regionaal Expertiseteam.
Dit team biedt ondersteuning aan regulieren scholen (PO, VO, S(B)O) rondom leerlingen met medisch lichamelijke zorg. motorische problematiek, langdurige ziekte, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en/of zeer moeilijk lerend niveau.

Het Regionaal Expertiseteam beschikt daarnaast over een groot depot en een orthotheek met uitleenmaterialen voor bewegingsonderwijs, aangepast meubilair, schrijfmateriaal, achtergrondinformatie, didactisch- en pedagogisch meteriaal etc. 

Waar we komen

Onderwijsondersteuning vanuit het Regionaal Expertiseteam vindt plaats in  een  regio van 50 km  rondom Zwolle in de vorm van Ambulante begeleiding  en/of  scholing

Het regionaal Expertiseteam heeft contracten met de volgende samenwerkingsverbanden en kan daarmee adequaat ondersteunen op scholen binnen deze regio's:

Wat we doen

Binnen het Regionaal Expertiseteam werken ambulant begeleiders (AB) voor zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO) en MBO (HBO is ook mogelijk) en dverse experts. Door jarenlange ervaring, scoling en een groot professioneel netwerk is een diepte en specifieke expertise opgebouwd op het gebied van lichamelijke- en verstandelijke beperkingen, chronische en progressieve ziekten en e effecten van een beperking of ziekte op het onderwijsleerproces. Er is veel kennis en ervaring op het gebied van 'handicap'beleving en het leven met een beperkte levensverwachting.

Via de ambulant begeleider kan er ook een beroep gedaan worden op alle expertises van het multidisciplinaire team

Bekostiging

Met de invoering van de wet passend onderwijs in 2014 ligt de verantwoordelijkheid over het budget voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de samenwerkingsverbanden (SWV). Het SWV ontvangt vanuit de overheid budget en besluit over de toewijzing hiervan naar de scholen. De wijze waarop het budget verdeeld wordt is per SWV anders en bij het SWV op te vragen. 

Het Regionaal Expertiseteam heeft in de hele regio per samenwerkingsverband contracten afgesloten waardoor ondersteuning van het Regionaal Expertiseteam mogelijk is in alle SWV rondom Zwolle. De ambulant begeleider in uw regio kan u meer vertellen over de wijze van aanmelding binnen het SWV waar uw school onder valt. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Joan Bosma, regiomanager passend onderwijs en teamleider regionaal expertiseteam, via regionaalexpertiseteam@detwijn.nl  en uiteraard direct bij de (ambulant begeleider)* in uw regio. 

expertiseteam contacten

  • Joan Bosma

    Regiomanager Passend Onderwijs & teamleider

meer over het team