Wat is ambulante dienstverlening?

Ambulante dienstverlening is ondersteuning vanuit de Twijn aan reguliere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Voorheen  konden scholen, ouders en specialisten deze zorg rechtstreeks bij de Twijn aanvragen. Met de invoering van het Passend Onderwijs, is die taak toegewezen aan samenwerkingsverbanden van scholen. 

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsbudget ontvangen van de overheid. Via het samenwerkingsverband komt dit budget bij de schoolbesturen. Van dat budget moeten alle 'arrangementen' worden bekostigd. De Twijn overlegt met de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen over de omvang van de ondersteuning.

De Twijn heeft een regionaal expertise team. In dit team zitten ambulant begeleiders met veel kennis en ervaring als het gaat om het begeleiden van leerlingen.

Veel blijft hetzelfde

Er is dus veel veranderd. Maar gelukkig blijft ook heel veel  hetzelfde!  Wat bijvoorbeeld gegarandeerd blijft, is dat de Twijn al haar specifieke expertise inzet ter ondersteuning van de leerling, leerkrachten  en scholen. Wij willen onze kennis en ervaring met hen delen. Het doel  is  de reguliere onderwijsomgeving te optimaliseren en te professionaliseren voor leerlingen met een lichamelijke beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een verstandelijke beperking. 

Wat en wie

Het doel van de ambulante dienstverlening is de leerling die extra zorg nodig heeft, zo goed mogelijk laten functioneren in het reguliere onderwijs. Een belangrijk onderdeel daarvan is het begeleiden en ondersteunen van de docent en het schoolteam, maar ook de leerlingen en hun ouders zelf natuurlijk.

Wat doet een ambulant begeleider zoal?

 • Informatie geven over de aard van de beperking en/of ziekte van de leerling en de consequenties daarvan voor het onderwijs.
 • Voorlichting geven en adviseren over ondersteunende programma's, leer- en hulpmiddelen, aangepast meubilair.
 • Observaties uitvoeren en die bespreken.
 • Speciale programma's ontwikkelen.
 • Plannen en protocollen opstellen.
 • Leerkrachten en zorggroepen ondersteunen.

Aan het werk

De ambulant begeleider bespreekt met de intern begeleider van de school en de ouders van de leerling welke specifieke onderwijsvragen er zijn. Ze bekijken samen de oplossingsmogelijkheden en stellen daar in nauw overleg een plan voor op. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatieverwerking, werktempo, fijne en grove motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij de ondersteuning van leerling, ouders en school kan de ambulant begeleider binnen de Twijn een beroep  doen op de volgende disciplines:

 • ergotherapeut
 • orthopedagoog
 • verpleegkundige
 • ambulant begeleider  bewegingsonderwijs
 • schrijfspecialist
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)