Huidige stand van zaken wet- en regelgeving zorg & onderwijs

Van                 : Kees Bouwma, beleidsadviseur Zorg & Onderwijs
Aan                 : Medewerkers en relaties van Onderwijscentrum de Twijn
Datum            : 19 november 2014
Onderwerp      : Nieuwsbrief ontwikkelingen onderwijs-zorg

Even voorstellen

Na jarenlange betrokkenheid bij REC de 4 Provinciën ben ik sinds augustus werkzaam voor De Twijn in de functie van beleidsadviseur Zorg & onderwijs. In deze hectische tijd met veel veranderingen binnen onderwijs- en het zorgstelsel is het mijn taak om al deze ontwikkelingen goed te volgen. Met de bedoeling dat we voor kwetsbare leerlingen mogelijkheden blijven vinden om hen passend te ondersteunen binnen en rondom het onderwijs.

Aanleiding voor deze Nieuwsbrief

We zitten nu midden in een periode van grote veranderingen: Passend Onderwijs is op 1 augustus ingevoerd, de grote stelselwijziging in de zorg gaat op 1 januari aanstaande in. Daarom is het goed om nu even een tussenstand te schetsen voor een ieder die te maken heeft met de kinderen, die ondersteuning nodig hebben op het raakvlak tussen Onderwijs en Zorg.

Op onderdelen is de actuele stand van zaken als volgt:

Stand van zaken Wetgeving

Passend Onderwijs (Paon) is gestart op 1 augustus 2014. De Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 zijn door beide kamers goedgekeurd. De wetten kunnen dus worden ingevoerd, gemeenten worden de uitvoerder.

De Jeugdwet is een bundeling van ondersteuning van jongeren tot 18 jaar door de eigen woongemeente. Nu is dit nog verspreid over veel verschillende wetten en financiers.
De Wmo2015 regelt de ondersteuning van volwassenen, die thuis of bij hun werk/dagbesteding hulp van anderen nodig hebben. Ook hier is de eigen woongemeente de uitvoerder.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is door de 2e kamer goedgekeurd, in de 1e kamer nog niet in stemming geweest. De landelijke overheid blijft de uitvoerder hiervan. Feitelijk is de Wlz de opvolger van de AWBZ, maar dan alleen bedoeld voor ‘kinderen en volwassenen, die langdurig zijn aangewezen op 24-uurs ondersteuning’. In tegenstelling tot de Jeugdwet en de Wmo2015 is de Wlz een landelijk uitgevoerde regeling. Het  voornemen van  de regering is nog steeds om de 3 zorgwetten per 1 januari 2015 in te voeren.

De ‘Vergeten groep’

Voor 14.000 kinderen, die tussen wal en schip, tussen Wlz en Jeugdwet buiten de boot leken te vallen worden aanvullende afspraken gemaakt in het overgangsrecht Wlz voor 2015. Het gaat feitelijk om kinderen, die voldoen aan de toegangseisen voor de Wlz, maar die daar nog geen formele indicatie voor hebben. Daarmee is voor 2015 zekerheid ontstaan over een passende ondersteuning voor deze groep kinderen.

Wlz en onderwijs

Binnen de Wlz ontstaat de mogelijkheid om kinderen die recht hebben op langdurige 24-uurs ondersteuning/instellingsverblijf ook op school extra te ondersteunen. Dit is een oplossing voor een jarenlang bestaand knelpunt. Hoe deze regeling er uit gaat zien is nog niet gepubliceerd, maar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar de 2e kamer bevestigd dat dit zal worden geregeld.

Stand van zaken wat betreft de Zorgcontractering voor 2015

Nog lang niet alle gemeenten hebben de contractafspraken met de zorgaanbieders voor de Jeugdwet en Wmo afgerond. Daardoor is er nog onduidelijkheid over de uitvoering in 2015. Naar verwachting is er eind november grotendeels duidelijkheid voor de uitvoerders/zorgaanbieders en de cliënten, die afhankelijk zijn van ondersteuning met gemeentelijke financiering. Overigens zal het overgangsbeleid in 2015 naar cliënten verzachtend werken wat betreft de effecten van de bezuinigingen.

Kortingspercentages

Gemeenten hanteren verschillende percentages voor de budgetkorting die zij toepassen, oplopend van ca. 15% tot wel meer dan 30%! Dit leidt tot een noodzaak van grote ombuigingen in de uitvoering van de ondersteuning. Voor de Persoonsgebonden Budget (PGB) is deze korting nog niet aan de orde zo lang de huidige AWBZ-indicatie in 2015 nog geldig is.

Ondersteuning in de klas

SWV’s (Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs) hanteren uiteenlopende werkwijzen bij de verdeling van de middelen, die tot 1 augustus beschikbaar waren voor de Compensatieregeling vanuit het REC: Vaak worden ingediende aanvragen beoordeeld aan de hand van “eigen criteria”, anderen kiezen er voor om het geld op voorhand te verdelen over de SO-scholen. In alle gevallen is er minder budget beschikbaar dan in onze regio afgelopen jaren kon worden benut. Uitleg en toelichting wordt op diverse plekken van mij gevraagd en gegeven.

CIZ (Commissie Indicatiestelling Zorg)

Vanaf 2015 heeft CIZ alleen nog de indicatiestelling voor de langdurige zorg (Wlz) als taak. De beoordeling van aanvragen vanuit Jeugdwet en Wmo is dan een taak van de woongemeente van de aanvrager.

OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)

De ervaring leert, dat het OOGO-overleg tussen gemeenten en SWV’s tot nu toe weinig aandacht heeft voor leerlingen, die echt afhankelijk zijn van extra ondersteuning in de klas. Het ondersteuningsplan Passend Onderwijs en het Jeugdplan van de gemeenten moet het raakvlak gaan vormen voor een meer gedeelde verantwoordelijkheid voor gezond opgroeien van alle kinderen.

Onderwijszorgarrangementen

Een werkgroep binnen het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) stimuleert maatwerk voor kinderen middels onderwijszorgarrangementen en ontwikkelt daar handreikingen voor. Ik ben actief binnen die werkgroep betrokken.

Wajong en participatiewet

De relatie tussen werk en inkomen wordt vanaf 2015 geregeld door de invoering van de Participatiewet. Vooruitlopend daarop zijn er nu al diverse gemeenten, die geen Wajonguitkering willen toekennen aan schoolgaande jongeren vanaf 18 jaar. In sommige gevallen leidt  dit zelfs tot de keuze om de school dan te verlaten om dan wel over een uitkering/inkomen te beschikken.

Informatie en samenwerking Zorg & Onderwijs

Brancheorganisaties LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs)en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) organiseren op 26 november een gezamenlijke ledenbijeenkomst in Utrecht. Doel is om de betrokkenen bij samenwerkingsprojecten te informeren over de veranderingen in de beide werkvelden en om met workshops een inkijkje te geven in de praktijk van een aantal lokale samenwerkingsprojecten.

Verdere informatie

Omdat er nu zo veel veranderingen zijn en omdat de situatie overal anders is, ben ik bereid om mee te denken over oplossingen.

Ik ben daarvoor (bij voorkeur) bereikbaar via de mail:

kees bouma 

telefonisch kan ook, maar dan is mijn tijd/bereikbaarheid beperkter: 06 38 51 58 59.

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Plaats een reactie

* Verplichte velden
17 april 2019

speelplein

lees meer
13 maart 2019

Kemerink Event

lees meer
7 februari 2019

CP Skikamp 2019

lees meer
17 januari 2019

We will rock you

lees meer
23 mei 2018

Graffiti

lees meer
9 april 2018

Vloggen

lees meer
21 maart 2018

Film EMB

lees meer
12 maart 2018

Voorjaarsmarkt

lees meer
22 februari 2018

Skikamp 2018

lees meer
1 februari 2018

Mindful opvoeden

lees meer
31 januari 2018

DJ-en

lees meer
11 januari 2018

Sunny Day

lees meer
24 november 2017

Project Speciaal

lees meer
10 november 2017

Ibiza schoolfeest

lees meer
18 juli 2017

Re-Fit

lees meer
22 juni 2017

Berenjacht

lees meer
15 mei 2017

Whoznext

lees meer
6 maart 2017

Omega

lees meer
27 februari 2017

Schaatsen

lees meer
13 februari 2017

Bottrop 2017

lees meer
6 februari 2017

CP Skikamp 2017

lees meer
23 december 2016

Serious request

lees meer
2 december 2016

Sunny Day

lees meer
2 december 2016

Wie helpt ons?

lees meer
12 oktober 2016

Cultuureducatie

lees meer
16 september 2016

Twijnvierdaagse 2016

lees meer
2 juni 2016

Vier koks

lees meer
23 mei 2016

Geslaagd

lees meer
10 februari 2016

CP skikamp 2016

lees meer
14 januari 2016

Schaatsen

lees meer
18 november 2015

flessenactie

lees meer
30 oktober 2015

Twijngala

lees meer
14 september 2015

all of me

lees meer
19 augustus 2015

Dansen

lees meer
3 juli 2015

Geslaagd

lees meer
19 juni 2015

Kickboksen

lees meer
3 juni 2015

kickboksen

lees meer
20 april 2015

dreamnight

lees meer
16 april 2015

Calamiteiten

lees meer
1 april 2015

NL doet 2015

lees meer
20 maart 2015

Leerlingenraad

lees meer
18 februari 2015

'Geslaagd' feestje

lees meer
27 januari 2015

Media-aandacht

lees meer
21 januari 2015

Skikamp 2015

lees meer
14 januari 2015

bezoek Wethouders

lees meer
11 december 2014

Twee maanden later

lees meer
31 oktober 2014

Halloween

lees meer