Ambulant begeleiders

Vanuit het Regionaal Expertiseteam bieden we consultatieve ambulante begeleiding volgens de principes van het Handelingsgericht Werken. De hulpvraag van de leerling, school en/of ouders staat hierbij centraal. De ambulant begeleider benadert deze hulpvraag altijd vanuit de gehele ontwikkeling en omgeving van het kind. 

De ambulant begeleiders van het expertiseteam delen de kennis die ze hebben graag met andere onderwijsprofessionals. Daarom bieden we een ruim scholings- en workshopaanbod aan, gegeven door de ambulant begeleiders vanuit ervaring en met actuele kennis. Vanuit het Regionaal Expertiseteam bieden we tevens de mogelijkheid tot het bieden van video-interactiebegeleiding om leerkrachtvaardigheden te vergroten.

De AB-er is ook procesbegeleider wanneer er sprake is van combiplaatsingen tussen (V)SO de Twijn - regulier onderwijs.

De experts en ambulant begeleiders van het expertiseteam delen graag kennis en ervaringen met andere onderwijsprofessionals. Vanuit deze gedachte wordt er een ruim scholings-en workshopaanbod geboden, gegeven vanuit ervaring en met actuele kennis.

Werkwijze:
Wanneer u het Regionaal Expertiseteam benadert voor Ambulante Begeleiding (AB) zal de AB van de betreffende regio in eerste instantie contact zoeken met de school om de situatie rondom een leerling verder in kaart te brengen. Uiteraard is ook contact met ouders, de leerling en andere betrokkenen in dit stadium van grote meerwaarde. Vervolgens zal door middel van observaties, (leerling)gesprekken, interventies en indien nodig de inzet van andere experts uit ons team (bijvoorbeeld ergotherapeut of ambulant begeleider bewegingsonderwijs) gekeken worden hoe het onderwijs voor de betreffende leerling passend(er) gemaakt kan worden. 

De AB biedt de leerkrachten en intern begeleiders ondersteuning in het aanpassen van het onderwijs voor een leerling. Hij of zij adviseert over methodes, leerlijnen en lesmateriaal op maat. Tevens biedt de AB ondersteuning bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling en het bepalen van de doelen en stappen om het juiste uitstroomniveau te halen.